Vnitřní řád školní družiny

1. Kritéria přijetí

 • Věk dítěte
 • Zaměstnanost rodičů
 • Míra postižení
 • Dopravní obslužnost
 • Schopnost sebeobsluhy

2. Způsob přihlášení a odhlášení

 • Řádně vyplněný a podepsaný Zápisní lístek
 • O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy
 • Odhlásit dítě je možné jen na základě písemného vyjádření zákonného zástupce

3. Provoz školní družiny

 • Ranní družina – 6,45 – 7,45 hod., odpolední družina – 11,30 – 18,00 hod.
 • Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději 5 minut před ukončením provozu ŠD
 • Z organizačních důvodů si své dítě mohou rodiče vyzvednout ve 13:00, 14:00 hod. nebo po 15:00 hod.
 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě ze ŠD do 18,00 hod.,bude dítě umístěno na internátě – kromě pátku
 • Změny příchodu a odchodu dítěte do ŠD jsou nutné domluvit písemně nebo e-mailem druzina@szmsvejdovskeho.cz se skupinovou vychovatelkou
 • Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně samo nebo v jiný než určený čas, jsou rodiče povinni to písemně sdělit předem
 • Dítě ze ŠD nelze uvolnit prostřednictvím telefonu
 • Dítě si vyzvedávají rodiče a jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění
 • Na přání rodičů je možné, aby si dítě vypracovalo samostatně domácí úkol ve školní družině

4. Oblečení

 • Rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obuv svého dítěte ve školní družině (pobyt venku, v tělocvičně, herně, …)
 • V případě, že dítě nemá vhodné oblečení (např. na výtvarnou činnost), vychovatelka nezodpovídá za případné znečištění nebo zničení.
 • Děti by měly mít své oblečení označeno.

5. Informace o dětech

 • Se skupinovou vychovatelkou je možno hovořit vždy při příchodech a odchodech dětí
 • Informace o činnosti školní družiny jsou rodičům podávány na třídních schůzkách, prostřednictvím školních novin nebo ústně dle aktuální situace.

6. Stravné (tel. 581 580 909)

 • Odhlašování stravy se provádí do 13,00 hod před dnem, který chce rodič odhlásit
 • Stravné jsou rodiče povinni přihlásit a odhlásit sami u vedoucí školní jídelny, platba se provádí v hotovosti

7. Ostatní

 • Rodiče přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 50,- Kč na měsíc. Příspěvky je nutné platit předem a pololetně. V případě přihlášení dítěte během roku se platí poměrná částka. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací.
 • Příspěvek na Školní družinu je možno platit bezhotovostně na účet č. 34435811/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol - rodné číslo dítěte
 • Školní družina neručí za ztrátu nebo poškození cenných věcí (mobilní telefony, zlaté řetízky, vlastní hračky, apod.)
 • Z hygienických důvodů nemají rodiče přístup do herny školní družiny

8. Práva žáků

 • Podílet se na plánování volného času a zájmové činnosti
 • Účastnit se akcí pořádaných školní družinou a internátem
 • Je možné využívat schránku důvěry ve vstupních prostorách školy
 • Využívat tělocvičnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku a všechna další zařízení určená žákům naší školy
 • Děti jsou školním řádem chráněny před diskriminací, nepřátelskými jevy a násilím

9. Povinnosti žáků

 • Dodržovat vnitřní řád, režim dne a řídit se pokyny vychovatelů
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy
 • Chránit majetek školy. Všechny škody vzniklé nešetrným zacházením a způsobené úmyslně hradí rodiče dětí
 • Hlásit aktuální zdravotní stav a jiné změny
 • Šetřit elektrickou energií a vodou
 • Okamžitě hlásit všechny závady
 • Dodržovat zásady slušného chování

10. Je zakázáno

 • Používat jakékoliv elektrické spotřebiče
 • Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu
 • Otvírat okna nebo s nimi jakkoliv manipulovat. Větrání zajistí pedagogický dozor
 • Odcházet z prostor ŠD bez souhlasu pedagogického dozoru
 • Kouřit, požívat a uchovávat alkohol, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky
 • Přechovávat jakékoliv zbraně
 • Poškozovat zařízení ŠD
 • Přemísťovat inventář bez vědomí pedagogického dozoru
 • V prostorách ŠD házet míčem a různými předměty